f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 1,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร 01/04/2563 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน น่าน - น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่, หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่, หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน น่าน - น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 53,480.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 74,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณ 1 แห่ง 27/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณ 1 แห่ง 27/03/2563 3,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.80+800 - กม.84+025 ปริมาณงาน 28,521.00 ตารางเมตร 26/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 448 รายการ