f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 24/01/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/01/2563 28,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 23/01/2563 5,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 10,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/01/2563 19,560.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล สำหรับเครื่องจักรกลหมายเลข 46-6755-14-5 20/01/2563 44,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล สำหรับเครื่องจักรกลหมายเลข 25-6432-94-7 20/01/2563 15,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซ่อมเครื่องจักรกล หมายเลข 25-7007-16-8 20/01/2563 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 18/01/2563 84,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 20,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 15/01/2563 34,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2563 11/01/2563 26,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 14/01/2563 85,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/01/2563 98,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 9,254.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 355 รายการ