f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 28/10/2563 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 27/10/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/10/2563 1,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/10/2563 1,700,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/10/2563 1,700,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/10/2563 1,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/10/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/10/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/10/2563 89,884.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 21/10/2563 37,944.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.363+170 - กม.364+100 01/10/2563 1,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.51+595 - กม.54+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2563 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 670 รายการ