f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 98,708.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทาสีน้ำอะคริลิค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 460,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                   20/12/2566 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 99,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 57,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2566 303,898.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 94,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 245,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 7,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 100,041.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 373,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 5,770.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,666 รายการ