f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
หมวดทางหลวงน่าน
ลงวันที่ 16/11/2561

หมวดทางหลวงน่าน 

 

นายรังสรรค์  เชื้อหมอ 

หัวหน้าหมวดทางหลวงน่าน

 

       ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก – น่าน  ที่ กม.๑๒๗+๐๖๗ ด้านขวาทาง   บ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  มีเนื้อที่  6 ไร่  3 งาน 84.60 วาห่างจากแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ระยะทาง  ๑๐ กิโลเมตร  

อัตรากำลัง

ข้าราชการ                                   ๒       คน

ลูกจ้างประจำ                               ๒       คน

พนักงานราชการ                           ๑       คน

ลูกจ้างชั่วคราว                              ๒๕     คน

           รวมทั้งสิ้น                        ๓๐     คน

 

บัญชีแสดงระยะทางควบคุม ของหมวดทางหลวงน่าน 

ทางหลวงหมายเลข

ตอน

ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทางต่อ    2 ช่องจราจร

WorkLoad

1091 0200

ปงสนุก - น่าน

69+827-134+827

65.000

75.410

273.584

1168 0101

น่าน - น้ำใส

0+000-14+000

14.000

4.250

39.025

1169 0101

ท่าล้อ - เมืองหลวง

0+000-15+000

15.000

11.875

44.691

รวมระยะทาง

94.000

106.535

357.300

 

 


'