f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
หมวดทางหลวงน้ำมวบ
ลงวันที่ 22/11/2561

หมวดทางหลวงน้ำมวบ

 

นายกิตติพงษ์  มงคล

หัวหน้าหมวดทางหลวงน้ำมวบ

 

      ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๒ ตอน ไผ่งาม – น้ำมวบ  ที่ กม. ๒๕+๖๐๐ ด้านขวาทาง  อยู่ในเขตท้องที่ บ้านสันรุ่งเรือง ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีเนื้อที่  ๕ ไร่  - งาน ๐.๓ วา2  ห่างจากแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ระยะทาง  ๕๐ กิโลเมตร 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ                                   ๑       คน

ลูกจ้างประจำ                                -       คน

พนักงานราชการ                            ๑       คน

ลูกจ้างชั่วคราว                              ๒๒     คน

           รวมทั้งสิ้น                        ๒๔     คน

 

บัญชีแสดงระยะทางควบคุม ของหมวดทางหลวงน้ำมวบ

ทางหลวงหมายเลข

ตอน

ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทางต่อ    2 ช่องจราจร

WorkLoad

1026 0102

ดอนไชย – ผาเวียง

2+000 – 18+200

16.200

16.200

58.140

1162 0100

ไผ่งาม – น้ำมวบ

0+000 – 26+369

26.369

26.369

82.218

1243 0201

ห้วยไผ่ – หาดไร่

34+036 - 96+433

62.397

62.397

185.506

รวมระยะทาง

104.966

106.766

325.864

 


'