f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2566 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2566 16,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 60,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง ๒ ข้างทาง สายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 206,218.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 8,614.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 63,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2566 261,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 39,619.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 60,380.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 39,625.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 109,561.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๖๑๒-๖๐, ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๖๑๓-๖๐ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 6,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2566 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,666 รายการ