f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1621 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 7,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1622 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 77,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1623 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำม้นแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,900 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 77,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1624 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว 21/12/2561 81,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1625 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 31,338.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1626 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1627 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 31,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1628 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 99,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1629 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1630 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1631 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 82,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1632 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1633 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1634 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1635 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 1,666 รายการ