f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 1
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66070009175
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,990,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 11/07/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ