f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญงาน (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 16/11/2563 คค06015(พ.1)/4/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
62 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 16/11/2563 คค06015(พ.1)/3/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
63 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 16/11/2563 คค06015(พ.1)/3/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/10/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
65 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/10/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
66 จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.363+170 - กม.364+100 21/09/2563 คค 06015 (พ.1)/26/2563 ลว. 21 ก.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
67 จ้างก่อสร้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ ประจำปี 2563 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.51+595 - กม.54+600 21/09/2563 คค 06015 (พ.1)/25/2563 ลว. 21 ก.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.32+500 - กม.32+700 ประมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2563 คค 06015 (พ.1)/24/2563 ลว. 04 ส.ค. 63 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 คค 06015 (พ.1)/21/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2563 คค 06015 (พ.1)/21/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.112+110 ปริมาณงาน 40,404 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 คค 06015 (พ.1)/23/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 คค 06015 (พ.1)/22/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 คค 06015 (พ.1)/21 (ยกเลิก)/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/20/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/19/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 104 รายการ