f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอนปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.72+370 - กม.97+378 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.66+400 - กม.66+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.346+350 - กม.346+850 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.88+500 - กม.92+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ระหว่าง กม.323+000 - กม.339+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 1026 ระหว่าง กม.2+000 - 33+000 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 1169 ระหว่าง กม.2+000 - กม.15+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.41+700 - กม.47+075 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.21+500 - กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 จ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.350+500 - กม.354+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+100 LT 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.117+525 - กม.020+000 และ กม.24+750 - กม.26+369 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.25+200 - กม.28+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.54+600 - กม.57+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ