f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.36+020 - กม.36+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
242 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.22+100 - กม.22+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
243 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+300 - กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
244 จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.16+379 - กม.21+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
245 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.318+500 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
246 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.364+500 - กม.365+450 จำนวน 36 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.22+450 - กม.24+700 ปริมาณงาน 16,559.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
248 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
249 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน, หมวดทางหลวงสันติสุข และหมวดทางหลวงแม่จริม 03/01/2563 536/63/013 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
250 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 19/12/2562 536/60/63/035 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
251 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในดวงโคมเสาไฟ Hihgh Mast ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ที่ กม.341+884 บริเวณแยกเวียงสา,ที่ กม.359+126 บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย,ที่ กม.359+651 บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จำนวน 3 ต้น 11/12/2562 536/63/001 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
252 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 02/12/2562 536/60/63/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
253 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ หมวดทางหลวงนาน้อย 13/11/2562 536/63/001 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
254 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 05/11/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
255 จ้างทำงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.45+450 - กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) 20/01/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 241 ถึง 255 จาก 278 รายการ