f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2-4 (เดือน มกราคม 2566-เดือน กันยายน 2566) 05/10/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 15/02/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ 2,3,4 (เดือน มกราคม 2565-เดือน ธันวาคม 2565) 11/10/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 13/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 - เดือน กันยายน 2564) 18/10/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564 07/07/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 17/05/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 และ 2 14/05/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/04/2563 536/30/63/038 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 07/02/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2563 11/01/2563 536/ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/63/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล 12/11/2562 536/30/63/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล 11/11/2562 536/30/63/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-มิถุนายน 2562) 22/10/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562) 22/10/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ