f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 05/05/2562

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหน่วยงานสารบรรณ หมวดทางหลวงน่าน ,หมวดทางหลวงน้ำมวบ,หมวดทางหลวงแม่จริม , หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯน่านที่1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


'