f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 23/10/2566

นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ มอบหมายให้ นายระพีพงษ์ สุขใจ หัวหน้าหมวดทางหลวงเวียงสา นายศิวกร อยู่อินทร์ หัวหน้าหมวดทางหลวงสันติสุข นายพิภพ เนตรทิพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงนาน้อย และนางวราลักษณ์ กาแก้ว หัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น ประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)


'