f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.340+300 - กม.362+770 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 78 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 นน.1/7/254 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
32 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง, ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม.2+000 - กม.35+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 18/01/2564 นน.1/6/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
33 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญงาน (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 05/07/2564 นน.1/3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/01/2564 นน.1/2/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
35 จ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร 20/05/2563 นน.1/22/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
36 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+750 - กม.44+500, กม.47+700 - กม.49+000 ปริมาณงาน 29,010 ตารางเมตร 05/05/2563 นน.1/17/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
37 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่-หาดไร่, หาดไร่-นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 นน.1/15/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
38 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่-หาดไร่, หาดไร่-นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 นน.1/15/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
39 จ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/05/2563 นน.1/21/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
40 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน-น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 นน.1/20/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
41 จ้างเหมาทำการปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 นน.1/19/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
42 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก-น่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.80+800 - กม.84+025 ปริมาณงาน 28,521 ตารางเมตร 05/05/2563 นน.1/18/2562 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
43 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+750 - กม.44+500, กม.47+700 - กม.49+000 ปริมาณงาน 29,010 ตารางเมตร 05/05/2563 นน.1/17/2562 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
44 จ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณ 2 แห่ง 30/04/2563 นน.1/16/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
45 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ห้วยไผ่-หาดไร่, หาดไร่-นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 นน.1/15/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 65 รายการ