f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.41+700 - กม.47+075 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
32 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.21+500 - กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
33 จ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.350+500 - กม.354+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
35 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+100 LT 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
36 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.117+525 - กม.020+000 และ กม.24+750 - กม.26+369 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
37 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.25+200 - กม.28+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
38 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.54+600 - กม.57+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
39 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุงานเงินทุนหมุนเวียน 18/08/2564 536/20/30/001/64 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
40 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 และ กม.365+150 ปริมาณ 1 แห่ง 31/03/2564 คค06015(พ.1)/24/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
41 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.48+490 - กม.48+650 และ กม.49+725 - กม.50+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/03/2564 คค06015(พ.1)/23/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
42 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.60+100 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2564 คค06015(พ.1)/22/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.357+970 - กม.365+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2563 คค 06015 (พ.1)/21/2564 ลว. 23 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
44 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน-น้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 คค06015(พ.1)/20/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
45 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.355+349 - กม.360+713 (เป็นแห่ง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 26/11/2563 คค06015(พ.1)/19/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 104 รายการ