f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 536/35/67/027 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
32 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 536/60/67/026 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
33 จ้างเหมาทาสีน้ำอะคริลิค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 536/67/006 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ และเสาป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                   20/12/2566 536/67/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
35 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 536/45/67/025 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
36 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 536/60/67/022 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
37 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2566 536/67/003 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
38 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 536/60/67/020 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
39 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 536/35/67/019 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
40 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/67/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
41 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 536/35/67/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
42 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 536/60/67/016 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
43 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 536/60/67/015 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
44 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 536/60/67/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
45 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 536/60/66/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,284 รายการ