f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.37+150 - กม.40+000 ปริมาณงาน 33,125 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
77 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
78 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ที่ กม.344+100 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
79 จ้างเหมาทำการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน่วยบริการตำรวจทางหลวง (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.328+000 - กม.328+300 ด้านซ้ายทาง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 ชุด 20/10/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.349+300 - กม.354+000 LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.62+000 - กม.65+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2565 คค 06015(พ1)/7/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2565 คค 06015(พ1)/6/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ตอน 1 ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2565 คค 06015(พ1)/5/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.11+025 - กม.14+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2565 คค 06015(พ1)/4/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนายการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 22/09/2565 536/66/003 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยว 22/09/2565 536/66/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอ 22/09/2565 536/66/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
88 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2565 536/35/66/002 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
89 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.7+000 27/09/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
90 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2565 536/35/65/207 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 278 รายการ