f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 30 kVA ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 กม.2+000-กม.3+000 09/12/2565 536/66/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
62 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ความลึก 100 เมตร พร้อมหอถังสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.328+280 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 07/12/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
63 จ้างเหมางาน EARTH Excavation (ขุดดินขนทิ้งพร้อมลอกรางระบายน้ำ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2565 536/66/010 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
64 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2565 536/35/66/019 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.37+025 - กม.37+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300 - กม.25+600 และ กม.30+900 - กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
67 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.78+340 - กม.82+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
68 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.322+250 - กม.334+600 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 74 ต้น 17/11/2565 คค 06015(พ1)/12/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
69 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง 16/11/2565 536/60/66/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทล. 101 กม.333+000 - กม.357+400 ทล.1026 กม.25+200 - กม.56+940 ทล.1162 กม.17+545 - กม.26+000 , ทล.1168 กม.75+200 - กม.87+200 และ ทล.1243 กม.51+000 - กม.108+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 15/11/2565 536/66/022 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
71 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง 2 ข้างทางสายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย, หมวดทางหลวงเวียงสา และหมวดทางหลวงน้ำมวบ จำนวน 518,717 ตร.ม. 09/11/2565 536/66/007 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
72 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง 2 ข้างทางสายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย, หมวดทางหลวงเวียงสา และหมวดทางหลวงน้ำมวบ จำนวน 518,717 ตร.ม. 09/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
73 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2565 536/60/66/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
74 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนว่น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.333+000 - กม.336+000 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปริมาณงาน 35,405 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา 01/11/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 278 รายการ