f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 24/12/2564

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ได้ดำเนินการ จัดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11680101 ตอน น่าน – น้ำใส ระหว่าง กม. 7+000- กม.9+200 รวมระยะทาง 2.200 กิโลเมตร เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามโครงการก่อสร้าง


'